Projekty unijne

11 października 2016

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIERSZYNO”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


1. Program operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2. Oś priorytetowa – 11. Środowisko
3. Działanie – 11.03. Gospodarka wodno – ściekowa

BENEFICJENT:
Gmina Kołczygłowy

TYTUŁ PROJEKTU:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków obsługującej obszar aglomeracji Wierszyno. Projekt polega na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni w technologii MBR zapewniającej wysoką efektywność oczyszczania ścieków oraz dużą elastyczność umożliwiającą przyłączenie nowych odbiorców do sieci kanalizacyjnej. Głównym celem realizacji inwestycji jest spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracji Wierszyno.

OKRES REALIZACJI:
od 03-04-2017 do 30-04-2018

CELE PROJEKTU:

Głównym celem realizacji inwestycji jest spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracji Wierszyno. W wyniku realizacji projektu aglomeracja kanalizacyjna Wierszyno będzie spełniać wszystkie zobowiązania akcesyjne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych określone dyrektywą 91/271/EWG.
Do realizacji celu głównego przyczyni się realizacja celów szczegółowych, do których zaliczono:

 • Spełnienie przez oczyszczalnię ścieków w Wierszynie obecnie oraz w przyszłości parametrów związanych z jakością ścieków oczyszczonych określonych przepisami prawa i pozwolenia wodno – prawnego,
 • Stworzenie możliwości przyłączenia do sieci wszystkich obecnych oraz nowych
  mieszkańców aglomeracji Wierszyno.

Ponadto, mając na uwadze uwarunkowania o charakterze długofalowym i wymiarze środowiskowo – społeczno – gospodarczym, pośród celów szczegółowych należy wskazać na:

 • Ochronę walorów i zasobów przyrodniczych, w tym obszarów prawnie chronionych na terenie gminy Kołczygłowy, z Parkiem Krajobrazowym oraz obszarami Natura 2000 na czele,
 • Ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, w tym rzeki Słupi i GZWP nr 117,
 • Zachowanie i poprawę warunków sanitarnych i standardu życia ludności,
 • Zachowanie i poprawę atrakcyjności turystycznej gminy.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” – wartość wskaźnika wyrażona jest w RLM i określa liczbę osób, które korzystają z oczyszczalni ścieków wspartych w ramach projektu - wielkość ta w przypadku przedmiotowej inwestycji wyniesie 2 965 RLM.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Poprzez wyznaczone cele realizacji projektu można wskazać, że kluczowe długofalowe efekty projektu będą dotyczyły przede wszystkim:

 • Poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie i ochrony posiadanych walorów środowiska naturalnego,
 • Poprawa warunków sanitarno – bytowych mieszkańców,
 • Poprawy atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru gminy.

Ponadto realizacja projektu wpływa na realizację oczekiwanych efektów wsparcia 11 Osi Priorytetowej – w tym zakresie projekt wpływa na poprawę jakości wód powierzchniowych i wody pitnej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych, tj.: wód rzeki Słupi; licznych jezior w tym jezior lobeliowych; Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 117 - który stanowi magazyn wody pitnej oraz zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” na obszarze którego zostanie zrealizowana inwestycja.
Należy jednocześnie wskazać, że efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów działania 11.3 - w przypadku wskaźnika „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” jego wartość dla przedmiotowej inwestycji wyniesie 2 965 osób, co spowoduje, że docelowa wartość tego  wskaźnika określona w RPO zostanie zrealizowana w 10%.

MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU:
WARTOŚĆ OGÓŁEM: 5 257 973,96 zł
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 4 274 775,58 zł
DOFINANSOWANIE UE: 3 633 559,24 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
POZIOM DOFINANSOWANIA (%): 85%
WKŁAD WŁASNY: 641 216,34 zł
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: 983 198,38 zł – podatek VAT

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.