Polski Ład - druga edycja

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY

Źródło finansowania: Rządowy Funduszu Polski Ład - EDYCJA II

Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy

Obszar inwestycji: Infrastruktura drogowa

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach między innymi Kołczygłowy,Radusz, Barnowo i Kołczygłówki położonych na terenie Gminy Kołczygłowy. Drogi objęte wnioskiem o dofinansowanie ulegają stałej bardzo mocnej degradacji. Ze względu na duży ruch samochodów wynikający z licznej zabudowy, obciążenia pojazdami wysokotonażowymi, słabą nośność konstrukcji oraz zły stan techniczny, a także nieuregulowanie wód opadowych powstają na nich stałe odkształcenia, zagłębienia, dziury w nawierzchni, grząskość w wyniku opadów oraz liczne wyboje i koleiny, dlatego wymagają one podjęcia kompleksowych i natychmiastowych prac remontowo-budowlanych. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę warunków ruchu oraz polepszenie parametrów techniczno-użytkowych tych dróg. Realizacja inwestycji zapewni osiągnięcie podstawowych standardów technicznych dla wszystkich dróg gminnych objętych wnioskiem i umożliwi stworzyć spójną sieć dróg o tym samym standardzie technicznym, bezpieczeństwa i komforcie użytkowania. Planowane przedsięwzięcie będzie miało również istotny wpływ na poprawę funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego na terenie miejscowości gminnych. Zmodernizowane drogi posiadać będą nową nawierzchnię o odpowiedniej nośności, odpowiednią konstrukcję, a przede wszystkim spowodują zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez wykonanie poboczy i/lub chodników, elementów bezpieczeństwa ruchu jakim są progi zwalniające oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wyeliminowania ograniczeń wynikających z braku łatwego, bezpiecznego i komfortowego dostępu do niektórych obszarów gminy i tym samym ułatwi dojazd do znajdujących się przy drodze posesji, małych gospodarstw, obiektów użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych zarówno w zakresie usług jak i produkcji oraz zwiększenia dostępności transportowej pomiędzy miejscowościami gminnymi. Powstanie nowej infrastruktury drogowej usprawni obsługę przyległych terenów m.in. zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej czy usługowej w zakresie ruchu samochodowego i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze obsługiwanym przez zmodernizowane drogi, a także sprawną komunikację z terenami do zainwestowania czy rozwojem obszarów już zagospodarowanych.Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim znacznie do poprawy warunków życia okolicznych mieszkańców.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 2023 - 2024

Szacunkowa wartość inwestycji: 4 210 526,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 000 000,00 zł

Wkład własny Gminy Kołczygłowy: 210 526,00 zł

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KOŁCZYGŁOWY

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład - EDYCJA II

Nazwa inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kołczygłowy

Obszar inwestycji: Efektywność energetyczna

Opis inwestycji: W ramach niniejszej inwestycji planuje się kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Kołczygłowy. Zaplanowano wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków, poprzez między innymi: wykonanie izolacji zewnętrznych budynków (ocieplenie ścian zewnętrznych), wymianę lub remont pokrycia dachowego; wymianę istniejących nie ekologicznych i nie pro środowiskowych źródeł ciepła; modernizację i/lub remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii celem ograniczenia zużycia energii tj. instalacji fotowoltaicznych, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej oraz zastosowanie nowoczesnych systemów wentylacji i/lub rekuperacji. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym, zmniejszenie rocznego zużycia energii oraz zmniejszenie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów,ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej z sieci oraz brak konieczności budowy nowych instalacji energetycznych. Realizacja poszczególnych zadań przyczyni się także do poprawy atrakcyjności obiektów publicznych, zwiększenia komfortu ich użytkowania przez stałych i potencjalnych użytkowników oraz stanowić będzie przykład i przyczyni się do propagowania oraz promowania takich działań wśród mieszkańców, społeczności lokalnej oraz podmiotów gospodarczych. Główny założeniem i celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych planowanych do termomodernizacji poprzez zapewnienie komfortu ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 2023 - 2024

Szacunkowa wartość inwestycji: 3 888 889,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 500 000,00 zł

Wkład własny Gminy Kołczygłowy: 388 889,00 zł

BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład - EDYCJA II

Nazwa inwestycji: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy

Obszar inwestycji: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opis inwestycji: Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla silnie rozwijających się i perspektywicznych terenów mieszkaniowych na terenie Gminy Kołczygłowy w miejscowości Kołczygłowy,charakteryzujących się już obecnie znaczną zabudową, jak i planowanymi kolejnymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Realizacja zadania umożliwia wywiązanie się lokalnego samorządu z ustawowego obowiązku dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jak również przyczyni się do rozwoju osiedleńczego gminy i stworzy atrakcyjne warunki dla urbanizacji wiejskiej. W ramach niniejszego zadania zaplanowano także kompleksową przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Łubno związaną zarówno z modernizacją infrastruktury technologicznej jak i towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa i dojazdu do obiektu. Przedsięwzięcie obejmuje także przebudowę infrastrukturalną jak i modernizację instalacji i systemów technologicznych oraz zaopatrzenie w urządzenia w techniczne lokalnych przepompowni ścieków mające na celu sprawne ich funkcjonowanie, likwidację i ograniczenie ich awarii, jak i zapobieganie skutkom tych sytuacji, a także zapewnienie oraz umożliwienie skutecznego działania w przypadku ich wystąpienia. Realizacja zadania ma na celu usprawnienie i poprawę jakości technicznej procesu oczyszczania ścieków jak i zapewnienie płynnego procesu ich tłoczenia oraz transportu, a także umożliwi skuteczne eliminowanie odorów oraz substancji toksycznych, które powstają podczas magazynowania ścieków, ich transportu czy też w procesie ich oczyszczania. Przedsięwzięcie jest kluczowym i zintegrowanym zadaniem inwestycyjnym na obszarze gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Skierowane jest na poprawę standardu i dostępu do infrastruktury dla dużego obszaru gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków umożliwia uzyskanie efektu ekologicznego, przeciwdziałanie skutkom słabej jakości wody wydobywanej z własnych ujęć oraz przeciwdziałania mikro katastrofom ekologicznym spowodowanym niewłaściwym gospodarowaniu ścieków i odpadów w ramach indywidualnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma kluczowe znaczenie również w zakresie przeciwdziałania klęskom środowiskowym związany z nienależytym gospodarowaniem nieczystości płynnych i zapobiega możliwością ich przedostawania się do środowiska naturalnego lub i nagromadzania się czy przetrzymywania w przewodach oraz instalacjach kanalizacyjnych.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 2023 - 2024

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 631 579,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 500 000,00 zł

Wkład własny Gminy Kołczygłowy: 131 579,00 zł

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.