Aktualności

26 czerwca 2020

Wymagania dotyczące zjazdu

Wójt Gminy Kołczygłowy informuje o obowiązku każdego właściciela posesji o konieczności zgłaszania do tut. Urzędu zamiaru wykonania zjazdów.
Informujemy, że przystąpienie do rozpoczęcia budowy zjazdu wymaga:

 1. uprzedniego uzyskania  zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, a następnie
 2. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, co wiąże się z naliczeniem przez tut. Urząd opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za budowę lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia, zarządca drogi zobowiązany jest do naliczenia kary pieniężnej.

Powyższe zasady reguluje ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470):

Art.  29.  [Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu]

 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
 3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:

    1) przed rozpoczęciem robót budowlanych:

 1. a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 2. b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;

     2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest wymagany.

 1. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 2. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 3. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art.  29a [Kara pieniężna]

 1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:

     1) bez zezwolenia zarządcy drogi,

     2) o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.

 1. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.
 2. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Art.  30.  [Obowiązek utrzymywania zjazdów oraz przepustów]

Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.