Aktualności

5 października 2017

Komunikat o zmianie nazw ulic

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Wypełniając obowiązek wynikający z powyższej ustawy oraz mając na względzie opinię Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) na sesji Rady Gminy Kołczygłowy w dniu 28 sierpnia 2017 r. podjęto uchwały zmieniające nazwy ulic w  miejscowości Kołczygłowy. Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  w dniu 11 września 2017 r.  Zgodnie z przepisami nowe nazwy ulic będą obowiązywały po 14 dnach od ogłoszenia ww. uchwał w Dzienniku Urzędowym, tj. od 26 września 2017 r.

Poniżej wykaz zmienionych nazw ulic:

ulica 22 Lipca – nowa nazwa: ulica Juliusza Słowackiego
ulica 40 Lecia PRL – nowa nazwa: ulica Pogodna
ulica Janka Krasickiego – nowa nazwa: ulica Ignacego Krasickiego
ulica 8 Marca – nowa nazwa: ulica 8 Marca

Mieszkańcy (osoby fizyczne) w związku z ustawową zmianą nazw ulic zwolnieni są z  obowiązku wymiany dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy zachowują swoją ważność. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 Ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.  

Mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:

SAMODZIELNIE I ODPŁATNIE:

1.    Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.
2.    Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w przypadku umieszczenia na budynku samego numeru nie ma potrzeby wymiany.

SAMODZIELNIE I NIEODPŁATNIE:
1.    Urząd Skarbowy w Bytowie - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.
2.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.
3.    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:
adres zamieszkania,
adres zameldowania,
adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adres do doręczeń,
adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.
4.    Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a-15, art. 39 i 40 oraz w art. 44 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze Sadowym 9t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 700 ze zm.), a także ich zmiany niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów chyba, że ustawa stanowi inaczej. Podmioty na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych. W art. 38 ww. ustawy wśród danych. Których zmiany należy zgłosić jest adres siedziby podmiotu.
5.    Dostawca energii elektrycznej - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.
6.    Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.
7.    Należy przekazać zaktualizowane dane podmiotom, z którymi zawarto umowy dotyczące usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz wszelkie inne umowy cywilnoprawne.
8.    O zmianie nazwy ulicy w adresie powinno się także powiadomić pracodawcę oraz sady i inne organy, przed którymi toczą się postępowania, w których mieszkaniec jest stroną (uczestnikiem).
9.    Zmiana w księdze wieczystej - nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Bytowie.

W TYCH SPRAWACH NIE TRZEBA ROBIĆ NIC:
1)    Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a  wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.
2)    Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.
3)    Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność  dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
4)    Gmina Kołczygłowy zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania
w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic  oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Gmina poniesie więc koszty wykonania
i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w  dokumentacji gminnej.
a)    Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Bytowskiego, w  odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane „z urzędu”.
b)    Urząd Gminy Kołczygłowy oraz podległe mu instytucje wprowadzą zmiany „z urzędu” (m. in. w  umowach na dostawę wody i odbioru ścieków, wywóz odpadów).

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.